نصخۀ پی دی اف از شعرهای این صفحه

 

صفحه اصلی

   
 
   
 

انتخاب دشوار

   


سروده‌های دیگر
متن پی دی اف

مردم به ‌جهان دو گونه‌اند، ای بخرد!
بنگر به ‌میانِ این‌دو تا بگز‌ینی
 

 

دین‌بارِ خرد گر‌یز یا اهل خرد
راهی که تو را باید و شائی و سزد
 

   

دیدم به ‌رهی دو تا مسلمان و جهود
این طعنه به ‌آن می‌زد و آن طعنه به ‌این
 

 

سر‌کو‌لۀ هردو سفرۀ موسا بود
چون تو‌شۀ هردو وعدۀ فردا بود
 

   

در مسجدِ آدینه شدم وقت نماز
افر‌اشته دست و سر به ‌زیر و گر‌یان
 

 

دیدم دو هزار مرد در راز و نیاز
کای قا‌صمِ جا‌بِر تن کا‌فر بگداز
 

   

از درب کلیسا گذر افتادم دوش
جمعی به ‌نوای ارغنون می‌خواندند
 

 

ناگاه شنیدم از درون بانگ و خروش
رَبـّاه! برای محو کُفّار بکو
 

   

رفتم به‌ خر‌اباتِ مغان سیرکنان
پیری به‌ سرود خسروانی می‌خواند
 

 

جمعی دیدم به‌ خوش‌دلی باده زنان
ما را چه به ‌ایمان و به ‌کفر دگران
 

   
 

در مد‌رسه شیخ شهر مستِ گُفتار
از خا‌نقه و مدرسه گشتم بیزار
 

 

صوفی‌ست به‌ خانقاه مستِ رفتار
جانم به ‌فدای رندِ مستِ سَرِ دار
 

   
 

یک‌دم به ‌درون خود سفر با‌ید کرد
باید که چو مهر و مَه به ‌عالَم نگریست
 

 

بر رفته و آینده نظر باید کرد
وَز فتنۀ کفر و دین گذر باید کرد
 

   
 

عشاقِ خدا در همه جا بسیارند
من عاشقِ آن کسانِ بی‌جان و دلم‌ام
 

 

جمعی مدهوش و عدّه‌ئی هشیارند
کز عشقِ رخِ خلقِ خدا سر‌شارند
 

   
 
   
     

امیرحسین خُنجی

   
           
           
         
   

خیال‌پرستی

 

 
 

 

مردی و زنی ز روی بازی

 

کر‌دند فرودی و فرازی

 

 
 

 

یک قطرۀ چِرکِن از خدنگی

 

افتاد به قعر چاهِ تنگی

 

 
 

 

کر‌می شد و خوردِ او ز خون شد

 

یک جانور زمین فزون شد

 

 
 

 

با گردش هور و چرخِ افلاک

 

شد آدمی و فتاد بر خاک

 

 
 

 

انبانِ مر‌کب از تن و جان

 

نوعی ز هز‌ار گو‌نه حیوان

 

 
 

 

مجموعۀ حلق‌ و بطن و شرج است

 

دل‌بستۀ خورد و خواب و فرج است

 

 
 

 

پیل و پشه و عقاب و زنبور

 

خر گوش و پلنگ و ماهی و مور

 

 
 

 

انسان و پر‌نده و خز‌نده

 

دام و دد و هر‌چه هست زنده

 

 
 

 

در کشتی زندگی سوار‌ند

 

ره سوی عدم همی سپار‌ند

 

 
 

 

تا بار دگر شوند مو‌جود

 

از روز ازل جهان چنین بود

 

 
 

 

آیند و روند و باز آیند

 

با‌زی‌چۀ دستِ کبر‌یا‌یند

 

 
 

 

این آمد و شد به‌کس عیان نیست

 

هر‌چند که بر خرَد نهان نیست

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

ای‌ صاحبِ عقل و هوش و بینش

 

روشن ز تو چشمِ آفرینش

 

 
 

 

رخ سوی سراب چند با‌شی

 

در پردۀ خواب چند با‌شی

 

 
 

 

بر‌خیز و نقاب را فرو هل

 

تا کی چو خران دو پای درگل

 

 
 

 

اسبابِ خرد فرو نهاده

 

در چاهِ فسا‌نه اوفتاده

 

 
 

 

بر دجله و تشنه ‌لب نشسته

 

آزاده و دست و پای بسته

 

 
 

 

در خویش نظر کن ای خر‌دمند

 

افسونِ فسا‌نه گشته تا چند

 

 
 

 

گر در نگری ز روی ادراک

 

در قعر زمین و اوجِ افلاک

 

 
 

 

در گردش ماه و انجم و هور

 

در راز حیات و ظلمت و نور

 

 
 

 

بینی که سخن به این درازی

 

بس ما‌یه‌ور است و نیست بازی

 

 
 

 

از بازیِ کو‌د‌کا‌نه بگذر

 

بنگر که خرد چرا است در سر

 

 
 

 

این ما‌یه خرد که در سرِ تو است

 

استاد و امام و رهبر تو است

 

 
 

 

چیزی که برِ خِرَد محال است

 

می‌دان که فسا‌نه و خیال است

 

 
 

 

خلاّقِ جهان بشر صفت نیست

 

از کلِ صفاتِ خلق عاری است

 

 
 

 

او جسم و سر و دهان ندارد

 

تا نطق و کلام بر لب آرد

 

 
 

 

نه قهر کند نه خشم رانَد

 

نه کینه ز کس به دل نشا‌نَد

 

 
 

 

از عیبْ منزّه است ذاتش

 

حُسن است سر‌اسرِ صفاتش

 

 
 

 

حسنی که به وصف در نیا‌ید

 

هر وصف کز او کنی نشاید

 

 
 

 

وصفش همه آن که کِر‌دگار است

 

هم مُبدِع و آفر‌ید‌گار است

 

 
 

 

زین بیش هر آنچه زو بگوئی

 

در او صفتی ز خلق جوئی

 

 
 

 

در سنت کر‌دگار بی‌چون

 

نظمی است نهفته حسبِ قانون

 

 
 

 

خو‌رشید ز غرب بر نیا‌ید

 

کودک ز کَشالِ ران نز‌اید

 

 
 

 

ما‌دینه اگر که نر نبیند

 

در باغِ رحِم ثمر نبیند

 

 
 

 

نخل از سخنِ کسی نجنبد

 

دیوار به‌امرِ کس نرُ‌نبد

 

 
 

 

دریا نشود به‌امرِ کس خشک

 

سرگین نشود به‌امر کس مشک

 

 
 

 

از شا‌خۀ بید بر نر‌یزد

 

از ابرِ سیا‌ه زر نر‌یزد

 

 
 

 

برف سیه و زغال اسپید

 

در وهم و خیال می‌شود دید

 

 
 

 

شیخی و مر‌یدی و کر‌امات

 

شطح است و فسا‌نه است و طا‌مات

 

 
 

 

افسا‌نۀ معجزاتِ مو‌هوم

 

در باغِ خرد گیاهِ مسموم

 

 
 

 

از غیبْ کسی خبر ندارد

 

اوراد و فسون اثر ندارد

 

 
 

 

دیو و پری و اَجِنّه و غول

 

وهم است و خیال و قصۀ گول

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

خر پاره‌کنانِ رندِ چالاک

 

شکلِ شبحی زدند بر خاک

 

 
 

 

نقشی ز خیال بر‌کشیدند

 

از خا‌نه تو را به‌در کشیدند

 

 
 

 

دل خوش‌کُنَکی به‌تو نمو‌دند

 

رند‌انه تو را ز تو ربو‌دند

 

 
 

 

تا عقل تو از میا‌نه بر‌خا‌ست

 

اوهام گر‌فتت از چپ و راست

 

 
 

 

بر‌گَرد به خویش و نیک بنگر

 

با بینش عقل و دیدۀ سر

 

 
 

 

بی ‌روغن و بی فتیله نوری

 

افر‌وخته در سرای کوری

 

 
 

 

نوری ز چر‌اغی این‌چنینی

 

هر‌گز به سرای کس نبینی

 

 
 

 

زافسا‌نۀ این چراغِ بی‌نور

 

چشمِ خردت شده است کم‌زور

 

 
 

 

افسون شد‌ه‌ای فسا‌نه خوانی

 

اُشتُر به سرابِ وهم رانی

 

 
 

 

اندر دژِ وهمِ خود امیری

 

در چاهِ فسا‌نه‌ها اسیری

 

 
 

 

جای تو نه بومِ چاه باشد

 

بل بر سرِ بانِ ماه باشد

 

 
 

 

بر‌خیز و ز چاهِ وهم بگر‌یز

 

دژهای خر‌افه را فرو ریز

 

 
 

 

هر‌گه که ز وهم خویش رستی

 

بینی که خیال می‌پر‌ستی

 

 
 

 


 

 
   

امیرحسین خُنجی

   
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
         
   

عابد بی‌نوا

 

 
 

 

بی‌نوا مردی از روی نیاز

 

رفت با مسجد و بر شد به‌نماز

 

 
 

 

دستها تا دو بنا‌گو‌ش افر‌اشت

 

در دلش پیکری از کعبه نگاشت

 

 
 

 

به ادب دیده بر آن پیکر دوخت

 

بانگ زد شعلۀ تکبیر افر‌وخت

 

 
 

 

لب بجنبا‌ند و به‌ اَلحَمد گُشود

 

شد خدا‌جو به‌ر‌کوع و به‌سجود

 

 
 

 

رفت تا راه به‌افلاک بَرَد

 

واز همه ملکِ جهان درگذرد

 

 
 

 

سرِ تسلیم چو بر سجده نهاد

 

سخت روزیهاش آمد وا یاد

 

 
 

 

دیده بر بست و فرو شد در فکر

 

شد فر‌امو‌شش تسبیحه و ذکر

 

 
 

 

ذکر او یادِ هزاران غم و درد

 

یاد درویشی و فقر و رخِ زرد

 

 
 

 

یادِ تب‌دار زنی بی‌درمان

 

که همی نالید از جورِ زمان

 

 
 

 

نو‌عر‌وسی به‌جهان واما‌نده

 

شو‌هرش مرده و تنها ما‌نده

 

 
 

 

یادِ لالاییِ آن بیوۀ پیر

 

بر سرِ طفل یتیمی بی‌شیر

 

 
 

 

یادِ آن کودکِ آوارۀ خُرد

 

که ز سر‌مای زمستان افسرد

 

 
 

 

یادِ نو‌باوه‌ئی از خا‌نه جدا

 

خفته در دامنِ یک مرد گدا

 

 
 

 

یاد مردی که به‌شب گر‌سنه ما‌ند

 

همه شب «یارب اطعِمنی» خو‌اند

 

 
 

 

دید در خویش که اینها همه او است

 

تنِ او خا‌نۀ رنجِ صد‌تو است

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

لشکرِ یاد چو بر جانش تا‌خت

 

ناگهان پر‌چمِ عصیان افر‌اخت

 

 
 

 

گفت: ای داور دوران تا چند

 

من و این محنت و اندوه وگز‌ند

 

 
 

 

نه که ما را ز تو خو‌اهشها بود؟

 

زآن‌همه خواهشِ بیهوده چه سود!

 

 
 

 

سا‌لها راهِ تو را پیمودم

 

چون خر از با‌رکشی فر‌سودم

 

 
 

 

بس در این خا‌نه شد آمد کردم

 

خا‌نه شد خسته و من افسردم

 

 
 

 

اندر این خا‌نه به‌جز هیچ نبود

 

یاوه ذکرِ من و تسبیح و سجود

 

 
 

 

یاوه بیداریِ شبهای دراز

 

وآن‌همه حق حق وآن سوز وگداز

 

 
 

 

هیچ‌کس نیست در این خا‌نۀ دنج

 

من به‌بیهوده همی بردم رنج

 

 
 

 

جانم از دردِ پشیمانی ریش

 

خاک بر سرکنم از کردۀ خویش

 

 
 

 

ننهم زاین پس سر بر درِ خاک

 

تا به‌کی با‌ید شد چاکرِ خاک

 

 
 

 

تا به‌کی حلقۀ این در گیرم

 

زاین در و حلقۀ او دلگیرم

 

 
 

 

روَم و خا‌نۀ دیگر جویم

 

دردِ خود با کس دیگر گویم

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

چو از این‌گو‌نه بسی هذیان گفت

 

بو‌ریا فرش کمر کرد و بخفت

 

 
 

 

دیده بر بست و فرو شد در خواب

 

در زمان آمدش از غیب جواب

 

 
 

 

کای تو، ای آنکه من‌ اَش‌بگزیده

 

واز من آسیبِ فراوان دیده

 

 
 

 

تو از آن‌دم که «بلىٰ» گفته‌استی

 

آن «بلىٰ» بَهرِ بلا گفته‌استی

 

 
 

 

یاد داری که کسی گفت «اَلَست»

 

اندر آن دم که تو بودی سرمست

 

 
 

 

سوی آواز شدی پیک‌زنان

 

ربّنا گو‌یان، لـبّـیک زنان

 

 
 

 

خوابِ آرامشِ جان می‌دیدی

 

خویش را شاه جهان می‌دیدی؟

 

 
 

 

تا تو لایعقل بودی و جَهول

 

ختم شد صیغۀ ایجاب و قبول

 

 
 

 

آمدی جامِ بلا بگز‌یدی

 

حلقۀ دامِ بلا بگز‌یدی

 

 
 

 

شدی از خا‌صانِ بزم بلا

 

اینْتْ ساقی و می و جام، هلا!

 

 
 

 

بزمِ ما بزمِ بلا و درد است

 

یارِ ما آنکه رخِ او زرد است

 

 
 

 

بزمِ ما کام نهنگ است ای دوست

 

شهدِ این بزمْ شرنگ است ای دوست

 

 
 

 

هر‌که او پای در این حلقه نهاد

 

درد بگز‌ید و خو‌شی داد به‌باد

 

 
 

 

تا تو را درد و بلا دمساز است

 

درِ این خا‌نه به‌رویت باز است

 

 
 

 

لیک گر می‌جوئی راحتِ دل

 

هر‌کجا خواهی می‌کُن منزل

 

 
 

 

دی «بلے» گفته کنون «نے» می‌گو

 

رهِ آسایش و رامش می‌پو

 

 
 

 

تا که قارونِ زمان ات‌سازم

 

غبطۀ خلقِ جهان ات‌سازم

 

 
 

 

خان و مان و زر و سیم ات‌بدهم

 

مُکنَت و جاهِ عظیم ات‌بدهم

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

بی‌نوا مرد در این رؤیا بود

 

که هلالای مؤذن بشنود

 

 
 

 

زآن صدا رشتۀ خوابش بگسست

 

بر جهید و سرِ جایش بنشست

 

 
 

 

با‌نگِ تو‌حید چو آمدش به‌گوش

 

شد فر‌امو‌شش آن شکوۀ دوش

 

 
 

 

زآن خیالات که در خواب شنید

 

شد خیالاتی و از خود تر‌سید

 

 
 

 

دست بر سر زد با حسرت وآه

 

که «من و غفلت شب؟ اینْتْ گناه

 

 
 

 

من کنون خفته فراز آمده روز

 

شد شبی از من بی‌ناله و سوز

 

 
 

 

گر تهی‌دست‌ام و درویش، روا است

 

گر شود دردم از این بیش روا است

 

 
 

 

شا‌ید ار طاعتِ من بیش بُدی

 

طشتِ سیم و زر در پیش بُدی

 

 
 

 

نه که آن بنده که طاعت دارد

 

ابرِ رحمت به‌سرش می‌بارد؟!»

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

باز روز دگری شد آغاز

 

بی‌نوا مرد و همان رنجِ دراز

 

 
 

 

وآن زدن حلقه به‌در، ک«اے دادار

 

بر من این انده و محنت به‌سرآر»

 

 
 

 

وآن سخنها که «من اینجا چه کنم!؟

 

یاوه بر حلقۀ این در چه زنم!؟»

 

 
 

 

پاسخش نیز همه وهم و خیال

 

که از این خا‌نه شوی سوی کمال

 

 
   
   
   

 

 

امیرحسین خُنجی

   
             
 
 

 
 
 
 
 

نسخۀ پی دی اف

نشر الکترونیکِ این سروده ها برای همگان آزاد است

صفحه اصلی